Lysimachia arvensis × Lysimachia foemina
= Lysimachia
× intermedia
(Giraudias) B. Bock
= Anagallis × intermedia Giraudias 
= Anagallis × doerfleri Ronniger
Primulaceae
 

Lysimachia × intermedia = Lysimachia arvensis × Lysimachia foemina
Crète (Grèce) le 24/03/2006 en compagnie des parents Lysimachia arvensis et Lysimachia foemina

Lysimachia × intermedia = Lysimachia arvensis × Lysimachia foemina
Crète (Grèce) le 24/03/2006 en compagnie des parents Lysimachia arvensis et Lysimachia foemina


Accueil botanique


Accueil du site