Nemania effusa (Nitschke) Pouzar
= Hypoxylon effusum Nitschke

 
ComestibilitÚ

Nemania effusa sur Phellinus igniarius var. trivialis
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 sur Phellinus igniarius var. trivialis

Nemania effusa
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 sur Phellinus igniarius var. trivialis

Nemania effusa
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 sur Phellinus igniarius var. trivialis

Nemania effusa
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 sur Phellinus igniarius var. trivialis

Nemania effusa
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 sur Phellinus igniarius var. trivialis

Nemania effusa
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 sur Phellinus igniarius var. trivialis

Nemania effusa : asques et spores
Sa˘ne (Doubs - France) le 29/03/2014 : asques et spores


Retour accueil Myco
 


Retour Ó la page d'accueil